Contact Us

Home / Contact Us

Contact info

  • PO Box 279 Pyrmont NSW 2009, Australia
  • macedonainews@hotmail.com
  • +61 401 790 202

Споделете ги информациите од вашето Друштво, Организација, Асоцијација и Установа​. Стапете во контакт со редакцијата на Macedonian News

Претплатете се печатеното издание на весникот да ви стигнува на вашата домашна адреса